Isopropylalkohol

Kód: LAISO Výrobce: DC DruckChemie GmbH
264,46 Kč
320,00 Kč s DPH
* pro svou Vo cenu se přihlaš nebo zaregistruj
Skladem

Kompletní specifikace

Slouží k čištění optických konektorů nebo vláken před svařováním.

Číslo CAS 67-63-0
Číslo EINEC 200-661-7
Registrační číslo: 01-2119457558-25-XXXX
Koncentrace > 99%

Doba skladování: max. 5 let

Ekvivalent: 1L =0,785kg

UN 1219 Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

POZOR! Může vytvářet výbušné peroxidy
P501.9 Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.
Obsahuje: Propan-2-ol

Parametry

čištění: ano